Facebook LinkedIn E-mail Twitter

project “Lerende Euregio Scheldemond”

300_image002.jpg

Interreg Vlaanderen-Nederland

Om problemen in de grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de EU het Interreg-programma in het leven geroepen. Met dit programma worden initiatieven gesubsidieerd uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. In de verschillende projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen. Dit om tot concrete vernieuwingen te komen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.

Interreg V programma Vlaanderen-Nederland

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Eén van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, is het project “Lerende Euregio Scheldemond”. Wat houdt dit project precies in?

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.

Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Dethon neemt momenteel deel aan het project “Lerende Euregio Scheldemond ” waarin zij zich vooral richten op de doorontwikkeling van het Sectorbureau Grensarbeid. Gezien het feit dat het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen geen rechtspersoonlijkheid heeft wordt dit opgenomen via Dethon. Dethon/WSP hebben als missie om grensoverschrijdend werken te motiveren, stimuleren en bevorderen. Onderdeel daarvan is de ambitie om toe te werken naar een grenzeloze arbeidsmarkt waarbinnen grenzeloos werken en leren centraal staan.

Binnen werkpakket 4 vervult Dethon/WSP de rol van trekker om concrete acties zoals de grensoverschrijdende stages/leerafdelingen vorm te geven. Dit moet de partners aanzetten om elkaar te leren kennen en vinden. Via een plan van aanpak met actieprogramma en een zelfsturend Lerend netwerk zullen de verschillende zorgpartijen elkaar ook na het project gewoon blijven zien en gezamenlijk acties opzetten en aan de slag gaan met knelpunten/kansen en mogelijkheden. Om die reden is het belangrijk om in te zetten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt binnen de  Euregio Scheldemond.