Facebook LinkedIn E-mail Twitter

Geharmoniseerde CAO voor uitzendkrachten

Met de nieuwe cao voor uitzendkrachten komen er gelijke cao-afspraken voor de gehele sector. Vanaf 1 september zijn er al een aantal wijzigingen in de huidige cao doorgevoerd. Per 30 december worden de twee cao’s van de ABU en de NBBU helemaal geharmoniseerd. Het blijven formeel twee cao’s, maar inhoudelijk zijn de cao’s hetzelfde. Voor alle uitzendkrachten gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Wijzigingen per 30 december
De nieuwe cao bestaat uit een mooie combinatie van de twee oude cao’s. Door de nieuwe cao kunnen zich drie situaties voordoen: de afspraak wijzigt de regeling ten opzichte van één cao, beide cao’s of geen van beide cao’s. In het laatste geval betreft het puur een tekstuele wijziging om de cao beter leesbaar te maken. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe afspraken als gevolg van harmonisatie en vernieuwing van de cao. 

Aanduiding fases
De fases uit het fasesystematiek worden aangeduid als fase A / 1-2, fase B / 3 en fase C / 4. Uitzendbureaus kiezen zelf of ze een aanduiding in cijfers of letters gebruiken.

Werkingssfeer payroll
Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans vallen payrollovereenkomsten wettelijk geregeld buiten de cao voor uitzendkrachten. Wel wordt in een overgangsregeling voor op 1 januari 2020 lopende payrollovereenkomsten voorzien.

Contractduur
Er komt een minimale contractduur van 4 weken in fase A / 1-2 voor elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever. Dag- en weekcontracten worden hiermee tegengegaan.

Kennisgevingstermijn
De kennisgevingstermijn voor beëindiging van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gaat gelden na 26 gewerkte weken en wordt 10 dagen. Voor alle uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding gelden de wettelijke opzegtermijnen.

Inlenersbeloning
De inlenersbeloning gaat gelden voor alle uitzendkrachten. Ook bij doorlening van de ene opdrachtgever aan de volgende geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is. Uitzondering op deze regeling zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters zonder startkwalificatie.

Voor alle vakantiewerkers gaat de inlenersbeloning ook gelden.

Uitzendkrachten fase C
De uitzendkrachten in fase C die tot 30 december 2019 de volgens de ABU-cao de ABU-beloning zijn toegekend, gaan per die datum over op inlenersbeloning waarbij het feitelijk loon minimaal gelijk blijft.

Loonbegrippen en toelichting
Uitzendkrachten hebben recht op duidelijke informatie over hun beloning. Verschillende loonbegrippen waaronder het element toeslagen is beter beschreven waardoor er geen onduidelijkheid meer is dat alle toeslagen voor het werken in onregelmatigheid en ploegendienst er onder vallen.

Vergoeding werkgebonden reisuren
Uitzendkrachten krijgen voortaan een vergoeding voor aan het werk verbonden reisuren, mits de opdrachtgever een regeling voor vergoeding van reisuren kent.

Sneller periodieke verhoging
Uitzendkrachten krijgen sneller een periodieke verhoging toegekend als zij langer in (nagenoeg) dezelfde functie bij verschillende opdrachtgevers maar via dezelfde uitzendonderneming hebben gewerkt. De werkervaring wordt doorgeteld.

Doorbetaling wegvallen werk
Bij het wegvallen van werk krijgen uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een loondoorbetalingsverplichting, in principe alle uitzendkrachten in fase B / 3 en C / 4, 100% van hun laatst uurloon doorbetaald. Als ze vervolgens bij een andere opdrachtgever gaan werken, ontvangen ze de daar geldende inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten in fase C / 4 met een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat een nieuwe sterk vereenvoudigde inkomensbescherming gelden. Het loon in een nieuwe opdracht is de daar geldende inlenersbeloning maar bedraagt altijd tenminste 90% van het laatst verdiende loon en nooit minder dan 85% van het hoogst genoten loon in fase C / 4.

Doorbetaling ziekte
Voor de hele uitzendsector gaat één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte gelden. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld. Er is beter omschreven op basis van hoeveel uren ziektegeld moet worden betaald en over welke loonelementen.

Vakantiebijslag
De vakantiebijslag wordt verhoogd naar 8,33%.

Toeslagen voor onregelmatigheid of overwerk
Toeslagen voor werken in onregelmatigheid of voor overwerk worden direct uitbetaald of in overleg in tijd gereserveerd voor compensatie-uren.

Vakantiedagen
Alle uitzendkrachten krijgen voortaan recht op 25 vakantiedagen. Voor vakantiewerkers blijft een afwijkende regeling gelden, zij hebben slechts recht op het wettelijk aantal vakantiedagen.

Feestdagen
Bij de toekenning van feestdagen wordt verduidelijkt wanneer er recht bestaat op doorbetaling van de feestdag.

Bijzonder verlof regeling
Het geboorteverlof en verlof voor het afleggen van het vakexamen zijn toegevoegd en de verhuisdag is daarmee komen te vervallen.

Bron: ABU

Vragen over de nieuwe cao?
Onze uitzendkrachten vallen onder de cao van de ABU en zullen tevens worden geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de nieuwe cao van uitzendkrachten? Neem contact op met uw uitzendbureau.