Practor Smart Delta Technologie

Per 1 september 2023 ontstaat binnen Scalda Maritiem, ICT en Techniek op diverse locaties de vacature voor Practor Smart Delta Technologie (0,4 fte).

Het practoraat beoogt bij te dragen aan het vinden van goede praktijkvoorbeelden en het vertalen van inzichten uit onderzoek naar uitwerkingen voor ondernemers en instanties in het werkveld. Dat gebeurt primair door het vinden van verbindingen tussen de spelers in het netwerk rondom het onderwijs, maar ook zeker door middel van (praktijk-)onderzoek met inzet van studenten van Scalda. Deze inzichten moeten ten goede komen aan het onderwijs van de verschillende Scalda opleidingen en een rol spelen in de opleiding van onze studenten en professionalisering van onze docenten.

Het practoraat heeft een aanjaagfunctie in het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven voor de opleidingen op gebied van smart technologie in de Delta en in het versterken van de aansluiting tussen onderzoek en onderwijs. De practor levert input aan het onderwijs vanuit het onderzoek en geeft vorm en inhoud aan kennisontwikkeling en kennisdeling rondom het thema Smart Delta Technologie.

Het practoraat werkt samen met de partners in het op te richten Delta Climate Centre en lectoraten van de HZ University of Applied Sciences in het bijzonder. Iedere practor werkt naast de basistaak in het mbo (in multi- en transdisciplinaire onderzoeksteams) mee aan de voorbereiding en realisatie van challenge based onderzoekstrajecten binnen het Delta Climate Center. Daarnaast geeft de practor leiding aan het practoraat dat naast de practor bestaat uit een 4-tal nog te werven docent-onderzoekers (plus evt. secretariële ondersteuning) en vindt er regelmatig afstemming plaats met de andere practoren binnen Scalda.

Het practoraat Smart Delta Technologie richt zich op de exponentiële technologische ontwikkelingen in het kader van de technologie als motor voor de transitie naar een meer duurzame delta. Met thema’s als interoperabiliteit (met elkaar communicerende apparaten en systemen: ‘the internet of things’), informatieverzameling en -transparantie (door middel van digital twins, virtual reality en augmented reality) en assistentie & autonomie (het overnemen van complexe taken en besluitvormingsprocessen door bijvoorbeeld neurale netwerken en artificial intelligence). Dit tegen de achtergrond van een toenemend bewustzijn rondom duurzaamheid en circulariteit en afgestemd op de context van toepassingen in de delta, zoals predictive maintenance (onder meer bij offshore windenergiesystemen, groene waterstof en pumped hydro energy storage) en bijvoorbeeld machines en systemen voor zilte teelten en het verwerken van schelp- en schaaldieren. In lijn met dit practoraat wordt er in het Technum een SmartTechnologieLab ingericht voor skillstrainingen.

Je opdracht
Fase 1:
Externe oriëntatie op regionale en landelijke ontwikkelingen op het thema en het in kaart brengen van kansen voor interessante onderzoek/leersituaties voor onze MBO studenten in samenwerking met het regionale werkveld
Interne oriëntatie op de positionering van de leersituaties in het opleidingenportfolio waarbij hybride leeromgevingen het uitgangspunt vormen
Fase 2:
Het presenteren van een practoraatsplan dat inzicht geeft aan het onderwijsmanagement en het werkveld in:
Activiteitenplan inclusief budgetvraag voor de te ontwerpen leersituaties voor studenten die passen in hybride leeromgevingen
Het trainen en professionaliseren van docenten, docent-onderzoekers en het werkveld
Acquisitie aanpak voor onderzoeks- en ontwerpvraagstukken die vertaald kunnen worden naar onderwijskansen voor onze studenten
Beleidskansen voor de toekomst
Communicatieplan
Fase 3:
In nauwe samenwerking met het onderwijsmanagement van Scalda en het werkveld in de regio wordt het practoraatsplan vastgesteld en uitgevoerd:
Werven en trainen van docent-onderzoekers
Operationaliseren van training/professionalisering van docenten en docent-onderzoekers
Acquisitie uitkomsten vertalen naar concrete onderwijsactiviteiten die opgepakt worden
In samenwerking met de afdeling marketing en communicatie (marcom) uitvoering geven aan het communicatieplan
Fase 4:
Het begeleiden van docent onderzoekers in de opzet van de concrete onderwijssituaties die zijn afgestemd
Onderhoud van relaties die ten gunste komen van de te organiseren onderwijssituaties
Opzet van een evaluatie aanpak
Fase 5:
Het evalueren van de uitvoering van de ondernomen activiteiten met alle stakeholders.
Het bijstellen/bijsturen op de activiteiten van het practoraat in overleg met het onderwijsmanagement en het werkveld

Waar hechten we belang aan?
Het practoraat zorgt voor ontwikkelingsmogelijkheden voor onze studenten en docenten in relatie tot de toekomstige arbeidsmarkt
Omgeving sensitief: Je bent zowel extern als intern sensitief om het speelveld en de kansen goed te benutten in functie van onze MBO studenten
Je kunt samen met de docent-onderzoekers innovatie kansen vertalen naar operationele onderwijsactiviteiten die passen in het kader van hybride leeromgevingen. Het participeren in onderzoek waaraan studenten deelnemen en leren is daarbij primair ons belang

Met wie krijg je te maken?
Je wordt aangestuurd door de directeur van een cluster
Je werkt nauw samen met het onderwijsmanagement
Je gaat aan de slag met docent-onderzoekers
Je onderhoudt externe contacten die bijdragen aan de realisatie van het practoraatsplan
Je hebt collegae practoren binnen en buiten Scalda met wie je kunt sparren
Je bent verbonden aan het Delta Climate Center en hebt collegae lectoren en hoogleraren die ook verbonden zijn aan het Delta Climate Center
Je werkt naast de basistaak in het mbo (in multi- en transdisciplinaire onderzoeksteams) mee aan de voorbereiding en realisatie van challenge based onderzoekstrajecten binnen het Delta Climate Center
Je werkt samen met de afdeling marcom voor de uitvoering van een communicatieplan

Profiel?
Studentgericht en met name affiniteit met MBO doelgroep
Nieuwsgierig en omgevingssensitief extern en intern binnen een organisatie
Samenwerkend en over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen kijkend
Verbindend, een teamspeler en beschikt over de capaciteit om kritische te kunnen reflecteren
Onderwijskundig onderlegd /gaat op zoek naar innovatieve expertise op het gebied van hybride leeromgevingen
Kan afbakenen
Vertaler van beleid naar operatie
Aantoonbaar inhoudelijk expert op het practoraatsthema en heeft een sterk, daarmee verbonden, netwerk
Academisch denk- en werkniveau

Targets?
We hechten sterk belang aan een daadkrachtig iemand die zorgt voor afbakening in het speelveld zodat er tastbaar iets gerealiseerd wordt:
Neerleggen en presenteren van een practoraatsplan
Realisatie van professionalisering voor docenten
Realisatie van leersituaties voor studenten
Realisatie van innovatieverbindingen met bedrijven in de regio
Realisatie van communicatie activiteiten die zorgen voor aansluiting bij de binnen- en buitenwereld
Wat bieden we je?
De functie practor wordt gewaardeerd in functieschaal 13 (min. € 4.613,00 / max. € 6.421,00). Het practoraat wordt ingericht voor een periode van 4 jaar. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor een jaar.

Informatie:
Voor informatie over de vacature en een uitgebreidere beschrijving van het practoraat kun je contact opnemen met Véronique van de Reijt, Directeur onderwijscluster Maritiem, ICT en Techniek, telefoonnummer: 06-12681844.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gebleken geschiktheid, voorrang in de procedure. Je kunt tot en met 16 juni 2023 solliciteren. Sollicitaties die niet via de website binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 21 juni 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website