Practor Voeding

Per 1 september 2023 ontstaat binnen Scalda Groen op locatie Goes de vacature voor Practor Voeding (0,4 fte).

Het Practoraat beoogt bij te dragen aan het vinden van goede praktijkvoorbeelden en het vertalen van inzichten uit onderzoek naar uitwerkingen voor de ondernemers en instanties in de groene sector. Dat gebeurt primair door het vinden van verbindingen tussen de spelers in het netwerk rondom het onderwijs, maar ook zeker door middel van (praktijk-)onderzoek met inzet van studenten van Scalda. Deze inzichten moeten ten goede komen aan het onderwijs van de verschillende Scalda opleidingen, zodat die nieuwste inzichten een rol spelen in de opleiding van onze studenten.

Waar mogelijk werkt het practoraat intensief samen met de partners in het op te richten Delta Climate Centre en lectoraten van de HZ University of Applied Sciences in het bijzonder. Iedere practor werkt naast de basistaak in het mbo (in multi- en transdisciplinaire onderzoeksteams) mee aan de voorbereiding en realisatie van challenge based onderzoekstrajecten binnen het Delta Climate Center. Daarnaast geeft de practor leiding aan een practoraat dat naast de practor bestaat uit een 4-tal nog te werven docent-onderzoekers (plus evt. secretariële ondersteuning).

Het practoraat heeft een aanjaagfunctie in het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven voor de opleidingen op gebied van voeding in de breedste zin en in het versterken van de aansluiting tussen onderzoek en onderwijs. De practor levert input aan het onderwijs vanuit het onderzoek.

Het practoraat voeding richt zich op deltageoriënteerde voedselproductie en de eiwittransitie (verschuiving van de verhoudingen tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in voedingsmiddelen, inclusief de daartoe benodigde systeemwijziging), nieuwe voedselverwerkingsconcepten (duurzaamheid in foodprocessing en het ontwikkelen van nieuwe gerechten en recepturen),  consumentengedrag en de daarmee gepaard gaande gastronomische transitie.

Je opdracht?
Fase 1:
Externe oriëntatie op regionale en landelijke ontwikkelingen op het thema en het in kaart brengen van kansen voor interessante leersituaties voor onze MBO studenten in samenwerking met het werkveld
Interne oriëntatie op de positionering van de leersituaties in het opleidingenportfolio waarbij hybride leeromgevingen het uitgangspunt vormen
Fase 2:
Het presenteren van een practoraatsplan dat inzicht geeft aan het onderwijsmanagement en het werkveld in:
Activiteitenplan inclusief budgetvraag voor de te ontwerpen leersituaties die passen in hybride leeromgevingen
Het trainen en professionaliseren van docent ontwerpers
Acquisitie aanpak voor onderzoeks- en ontwerpvraagstukken die vertaald kunnen worden naar onderwijskansen voor onze studenten
Beleidskansen voor de toekomst
Communicatieplan
Fase 3:
In nauwe samenwerking met het onderwijsmanagement van Scalda en het werkveld in de regio wordt het practoraatsplan vastgesteld en uitgevoerd:
Werven en trainen van docent ontwerpers
Operationaliseren van training/professionalisering van docenten en docent ontwerpers
Acquisitie uitkomsten vertalen naar concrete onderwijsactiviteiten die opgepakt worden
In samenwerking met PR uitvoering geven aan het communicatieplan
Fase 4:
Het begeleiden van docent ontwerpers in de opzet van de concrete onderwijssituaties die zijn afgestemd
Onderhoud van relaties die ten gunste komen van de te organiseren onderwijssituaties
Opzet van een evaluatie aanpak
Fase 5:
Het evalueren van de uitvoering van de ondernomen activiteiten met alle stake holders
Het bijstellen/bijsturen op de activiteiten van het practoraat in overleg met het onderwijsmanagement en het werkveld

Waar hechten we belang aan?
Het practoraat zorgt voor ontwikkelingsmogelijkheden voor onze studenten in relatie tot de toekomstige arbeidsmarkt
Omgeving sensitief: Je bent zowel extern als intern sensitief om het speelveld en de kansen goed te benutten in functie van onze MBO studenten
Je kunt innovatie kansen vertalen naar operationele onderwijsactiviteiten die passen in het kader van hybride leeromgevingen. Het doen van onderzoek is nl. niet ons primair doel: het participeren in onderzoek waaraan studenten deelnemen en leren is primair ons belang

Met wie krijg je te maken?
Je wordt aangestuurd door de directeur van een cluster
Je werkt nauw samen met het onderwijsmanagement o.a. via het onderwijsmanagementoverleg
Je gaat aan de slag met docent onderzoekers
Je onderhoudt externe contacten die bijdragen aan de realisatie van het practoraatsplan
Je hebt collegae practoren binnen en buiten Scalda met wie je kunt sparren
Je bent verbonden aan het Delta Climate Center en hebt collegae lectoren en hoogleraren die ook verbonden zijn aan het Delta Climate Center
Iedere practor werkt naast de basistaak in het mbo (in multi- en transdisciplinaire onderzoeksteams) mee aan de voorbereiding en realisatie van challenge based onderzoekstrajecten binnen het Delta Climate Center
Je werkt samen met de dienst PR voor de uitvoering van een communicatieplan

Profiel?
Studentgericht en met name affiniteit met MBO doelgroep
Omgeving sensitief extern en intern binnen een organisatie
Verbindend en teamplayer
Onderwijskundig onderlegd /gaat op zoek naar innovatieve expertise op het gebied van hybride leeromgevingen
Kan afbakenen
Vertaler van beleid naar operatie
Aantoonbaar inhoudelijk expert op het practoraatsthema en heeft een sterk, daarmee verbonden, netwerk
Academisch denk- en werkniveau

Targets?
We hechten sterk belang aan een daadkrachtig iemand die zorgt voor afbakening in het speelveld zodat er tastbaar iets gerealiseerd wordt:
Neerleggen en presenteren van een practoraatsplan
Realisatie van trainingen voor docenten
Realisatie van leersituaties voor studenten
Realisatie van innovatieverbindingen met bedrijven in de regio
Realisatie van communicatieactiviteiten die zorgen voor aansluiting bij de binnen- en buitenwereld

Wat bieden we je?
De functie practor wordt gewaardeerd in functieschaal 13 (min. € 4.613,00 / max. € 6.421,00). Het practoraat wordt ingericht voor een periode van 4 jaar. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor een jaar.

Informatie:
Voor informatie over de vacature en een uitgebreidere beschrijving van het practoraat kun je contact opnemen met de heer Arold Versluys MSc. Directeur Groen College Scalda, telefoonnummer 06-52338787.

De procedure:
De vacature wordt gelijktijdig zowel in- als extern vacant gesteld. Interne kandidaten hebben, bij gebleken geschiktheid, voorrang in de procedure. Je kunt tot en met met 16 juni 2023 solliciteren. Sollicitaties die niet via de website binnenkomen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 21 juni 2023. Gelieve hier rekening mee te houden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website