Service Technician Water Treatment

Als servicemonteur doe je gepland onderhoud en los je storingen op aan onze waterzuiveringsinstallaties. We werken veel op riviercruises. Ook vind je ons in de industrie en in de toekomst vaker op vakantieparken

English text below

Servicemonteur waterbehandeling

Als servicemonteur bij PureBlue krijg je veel vrijheid en werk je in een klein team met grote ambities. Je helpt onze klanten in Europa en doet interessant en afwisselend werk. Op basis van wie jij bent, geven we je functie verder vorm. Kom je samen met ons de wereld van water veranderen?

JOUW FUNCTIE
Installaties die doen wat ze moeten doen. Daar zorg jij voor. Water dat afgevoerd en gezuiverd wordt. Gebruikers die weten hoe ze met onze apparatuur om moeten gaan. 

Als servicemonteur doe je gepland onderhoud en los je storingen op aan onze waterzuiveringsinstallaties. We werken veel op riviercruises. Ook vind je ons in de industrie en in de toekomst vaker op vakantieparken. Onderhoud plannen we zoveel mogelijk in Nederland. Bij spoed rijd je met je volledig uitgeruste PureBlue-bus naar de plaats waar het schip ligt, in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland.

DIT DOE JE:
Gepland onderhoud en controles. Je controleert onze zuiveringsinstallatie bij onze klanten. Je krijgt een eigen service bus mee, met alles wat je nodig hebt.
Storingen oplossen. Ongeveer 1 keer per week mag je snel naar een storing toe. Dat kan ook ’s avonds of in het weekend zijn. Je doet vooral mechanisch werk. Soms zijn er kleine elektrotechnische storingen die je oplost, zoals het vervangen van een sensor of een kabel. Kom je er niet uit? Dan is er altijd een collega die op afstand met je mee kan kijken en helpen.
Administratie. Als je een klus hebt gedaan zet je dat in de app op de laptop of IPad die je van ons krijgt.  
Nieuwe gebruikers trainen. Ongeveer 1 keer per maand geef je een 1 op 1 training en leer je onze klanten om onze systemen te gebruiken.
Meewerken op de werkplaats in Kapellebrug. Je helpt bij het assembleren, installeren en het testen van nieuwe installaties. Je hebt regelmatig contact met o.a. de projectleiders, ingenieurs, werkvoorbereiders en technologen.

Deze baan passen we aan op jouw achtergrond en interesse. Of je nu weinig ervaring hebt en veel wilt leren, of juist meer uitdaging zoekt. Dan pak je extra werk op. Zoals elektro, data-analyse of werken met PLC’s. We willen het beste in jou naar boven halen.


WIE ZIJN WIJ?
Wij ontwerpen, ontwikkelen, assembleren en onderhouden waterzuiveringssystemen en doen dit voornamelijk in Europa. Je vindt ons zowel in de maritieme- en communale sector, als in de industrie en agricultuur. Ook voeren we van op afstand, de operations en service uit op al onze installaties. Ons doel? Water teruggeven aan de natuur zoals we het ontvangen hebben. Door onze innovatieve omgeving hebben we 4 keer de top-100 van meest innovatieve bedrijven in Nederland bereikt. Hierop zijn wij als team ontzettend trots.

Je komt in een broedplaats waar talent en creativiteit zich kan ontplooien en wordt beloond. Zodat we samen impact maken in de wereld van water. Bij PureBlue werken 25 collega’s. Dit willen we samen snel laten groeien naar 80 collega’s in Nederland en het buitenland.

WERKEN BIJ:
Werken bij PureBlue betekent dat je werkt aan duurzame projecten. Jouw team is enthousiast en toegewijd. Er wordt hard gewerkt en de komende jaren gaan we flink groeien. Dat betekent dat je in een ambitieuze omgeving terechtkomt en meewerkt aan onze groeiambities.

Daarbij zorgen we voor voldoende ontspanning. Zoals een potje voetbal, poolen of schaken in de pauze, friet-friday en de werkweek afsluiten met een drankje. Bij PureBlue word je met open armen ontvangen en heb je gegarandeerd een leerzame en uitdagende baan binnen een gezellige werkomgeving.
 
DIT BEN JIJ:
Jij houdt van afwisseling en vindt het leuk om in een klein en gedreven team te werken. De vrijheid en flexibiliteit van reizen naar het buitenland, trekt je aan. Je hebt graag contact met klanten, bent praktisch en hebt er geen moeite mee om hulp te vragen.

Verder ben jij:
In het bezit van een technische opleiding of ervaring op mbo-3 niveau. Zoals installatietechniek, elektro of werktuigbouw.
Je spreekt Engels. Als je nog geen Nederlands spreekt, wil je Nederlandse taallessen volgen.
In het bezit van een rijbewijs B (het behalen van BE voor PureBlue is mogelijk).

DIT KRIJG JE TERUG:
Salaris tussen € 3.500,00 - € 4.500,00 per maand, op basis van 40 uur per week
Direct een vast contract is mogelijk
Aantrekkelijke toeslagen bij overwerk en buiten kantoorwerkzaamheden
25 vakantiedagen
Collectief pensioen via Nationale Nederlanden
Service bus van de zaak
Reiskostenvergoeding van 0,21 per kilometer, tunnelvergoeding
Laptop en een telefoon
Opleidingsbudget

Welkom in onze wereld, de wereld van schoon water!

REACTIES
Wij kunnen niet wachten om jouw enthousiaste brief en CV door te nemen!
Mail deze naar emmie@volleman.nl t.a.v. Emmie Volleman-Biesbroeck

Heb je voordat je op “verzenden” drukt nog vragen, bel ons dan: + 31 115-617789  

We willen geen druk op je leggen, maar wij zouden het graag leuk vinden om je stukken zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen. Wij starten direct met lezen. Na ontvangst van je CV nemen we contact met je op en maken we afspraken over het vervolg van de procedure.

Water treatment service technician

As a service technician at PureBlue In Kapellebrug, Netherlands, you get a lot of freedom and you work in a small team with big ambitions. You help our customers in Europe and do interesting and varied work. We further shape your position based on who you are. Will you come and change the world of water with us?

YOUR POSITION
Installations that do what they are supposed to do. You take care of that. Water that is drained and purified. Users who know how to use our equipment.

As a service technician, you perform planned maintenance and resolve malfunctions in our water treatment plants. We work a lot on river cruises. You will also find us in the industry and in the future more often at holiday parks. We plan maintenance in the Netherlands as much as possible. In case of emergency, you drive your fully equipped PureBlue bus to the location where the ship is moored, in Germany, France, Austria and the Netherlands.

THIS IS WHAT YOU DO

•          Planned maintenance and checks. You check our purification plant at our customers. You will receive your own service bus, with everything you need.
•          Fix errors. You can quickly go to a fault about once a week. This can also be in the
evening or on the weekend. You mainly do mechanical work. Sometimes there are minor electrical problems that you need to solve, such as replacing a sensor or a cable. Are you stuck? Then there is always a colleague who can watch and help you remotely.
•          Administration. When you have done a job, you put it in the app on the laptop or iPad that you receive from us.
•          Train new users. About once a month you provide 1-on-1 training and teach our customers to use our systems.
•          Collaborate at the workshop in Kapellebrug. You help with assembling, installing and testing new installations. You have regular contact with project leaders, engineers, work planners and technologists, among others.

We tailor this job to your background and interests. Whether you have little experience and want to learn a lot, or are looking for more of a challenge. Then you take on extra work. Such as electrical, data analysis or working with PLCs. We want to bring out the best in you.

WHO ARE WE?
We design, develop, assemble and maintain water purification systems and do this mainly in Europe. You will find us in the maritime and communal sector, as well as in industry and agriculture. We also carry out operations and service remotely on all our installations. Our goal? Returning water to nature as we received it. Thanks to our innovative environment, we have reached the top 100 most innovative companies in the Netherlands 4 times. We as a team are extremely proud of this.

You enter a breeding ground where talent and creativity can develop and be rewarded. So that together we make an impact in the world of water. 25 colleagues work at PureBlue. We want to grow this quickly together to 80 colleagues in the Netherlands and abroad.

WORKING AT:
Working at PureBlue means that you work on sustainable projects. Your team is enthusiastic and committed. We are working hard and we will grow considerably in the coming years. This means that you will end up in an ambitious environment and contribute to our growth ambitions.

We ensure sufficient relaxation. Such as a game of football, pool or chess during the break, fries Friday and ending the working week with a drink. At PureBlue you will be welcomed with open arms and you are guaranteed an educational and challenging job in a pleasant working environment.

THIS IS YOU
You like variety and enjoy working in a small and driven team. The freedom and flexibility of traveling abroad appeals to you. You enjoy contact with customers, are practical and have no difficulty asking for help. Furthermore, you are:

•          In possession of a technical education or experience at MBO-3 level. Such as installation technology, electrical or mechanical engineering.
•          You speak English. If you don't speak Dutch yet, you will want to take Dutch language lessons.
•          In possession of a driving license B (obtaining BE for PureBlue is possible)

THIS IS WHAT WE OFFER
• Salary in between €3,500.00 - €4,500.00 per month, based on 40 hours per week
• A permanent contract is possible immediately
• Attractive allowances for overtime and outside office work
• 25 vacation days
• Collective pension via Nationale Nederlanden
• Company service van
• Travel allowance of 0.21 per kilometer, tunnel allowance
• Laptop and a phone
• Training budget

Welcome to our world, the world of clean water!

 

COMMENTS

 

We can't wait to read your enthusiastic letter and CV!

Email this to emmie@volleman.nl for the attention of Emmie Volleman-Biesbroeck

If you have any questions before pressing “send”, please call us: + 31 115-617789

 

We don't want to put any pressure on you, but we would like to receive your documents as soon as possible. We start reading immediately. After receiving your CV, we will contact you and make arrangements about the next step in the procedure.

 

 

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website