Microsoft Cloud Developer

As a Developer you work in a team on the very best Power Platform solutions for our customers. These can be standalone solutions, but often also in combination with Dynamics and Azure. You make technical analyses, carry out technical adjustments.


English tekst below 

Je hebt op deze vacature geklikt omdat je een grote affiniteit hebt met ICT, ervaring in het vak, een liefde voor virtuele omgevingen en SaaS oplossingen en ook de wens om een geweldige IT ervaring aan je klanten op te leveren.

Wie zijn wij?
Welkom, leuk dat deze vacature je interesse heeft gewekt. We zullen je even wat vertellen over het bedrijf dat we zijn zodat je al kunt kijken of we bij elkaar zullen passen. 

Progression IT is een ICT-bedrijf uit Terneuzen, Zeeland. Sinds 2005 bieden we aan klanten oplossingen waar we echt trots op zijn. We hebben een enthousiast team van 14 en werken dagelijks aan mooie oplossingen en uitdagingen. 
Om ons werk zo goed mogelijk te doen hebben we geweldige tools waar we mee werken. Onze focus ligt op de cloud en hybride omgevingen. We zorgen ervoor dat onze klant zo goed mogelijk gebruik kan maken van moderne oplossingen waar we rekening houden met een hoge beveiligingsstandaard volgens onze ISO27001 certificering. 

Naast hard werken hebben we het ook gezellig met z’n allen. We zijn een hecht team en zorgen voor elkaar. Tussen de middag is de lunch vanuit het bedrijf voor je geregeld en lunchen we gezamenlijk. Omdat we graag willen dat iedereen gezond is hebben we altijd fruit voor het pakken en fitnessen we één keer per week samen onder begeleiding van een personal trainer. Een of twee keer per jaar organiseren we een team uitje om samen een leuke tijd te hebben. 

Klinkt dit goed? Dan willen we je graag laten weten welke kwaliteiten we in je zoeken. We snappen dat je niet op elk gebied een ster kan zijn maar we verwachten wel dat je in enkele uitblinkt. 

We hebben op dit moment een vacature open staan voor: Microsoft cloud developer. 

Als Developer werk je in teamverband aan de allerbeste Power Platform oplossingen bij onze klanten. Dit kunnen losstaande oplossingen zijn, maar vaak ook in combinatie met Dynamics en Azure. Je maakt technische analyses, voert technische aanpassingen uit en je voert tests uit om de oplossing van kwaliteit te verzekeren. Daarnaast vind je het leuk om je expertise te delen met je collega’s. 

Je hebt de mogelijkheid om een actieve rol te spelen in het begeleiden en opleiden van je collega’s.
•            Je werkt in teamverband met je collega’s;
•            Je maakt technische analyses en realiseert technische aanpassingen aan de totaaloplossing, volgens de afgesproken standaarden;
•            Je draagt zorg voor de initiële testen van de ontwikkelde functionaliteiten, conform het testscenario;
•            Je spart regelmatig met de technical lead over de voortgang van het project, of vervult in sommige gevallen zelf deze rol;
•            Je draagt actief bij aan kennisdeling, coaching en begeleiding van je collega’s. 

Wat breng jij mee?
•            Je hebt een afgeronde HBO opleiding of je opereert aantoonbaar op HBO niveau;
•            Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring;
•            Je hebt uitstekende development vaardigheden op het Power Platform;
•            Je bent goed in het stellen van prioriteiten, communicatief vaardig en resultaat- en klantgericht;
•            Je vindt het leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van je collega’s door kennisdeling en begeleiding;
•            Je spreekt goed Nederlands. 

Wat hebben we je te bieden?
We bieden je een uitdagende baan in een business to business omgeving. Je hebt een kans mede het bedrijf vorm te geven omdat we grote stappen aan het maken zijn. Je komt in een super team terecht met een platte structuur.
Om het duidelijk in een lijstje op te sommen bieden we je:
·       Een uitdagende baan bij een snelgroeiend bedrijf;
·       Verantwoordelijkheden met bijbehorende bevoegdheden;
·       Interessante klantomgevingen, je hebt direct contact met de klant;
·       Gedeeltelijk vanuit thuis werken is een optie;
·       Een passend salaris bij de functie en goede arbeidsvoorwaarden;
·       Een laptop en tablet;
·       Een maandelijkse vergoeding voor internet en telefonie;
·       Een ruime vergoeding voor 24x7 diensten;
·       Een bonus;
·       Mogelijkheid tot het behalen van certificeringen;
·       Leuke collega’s met dezelfde interesses. 

Reacties
Wij kunnen niet wachten om jouw enthousiaste brief en CV door te nemen! Mail deze naar emmie@volleman.nl t.a.v. Emmie Volleman-Biesbroeck. Heb je voordat je op “verzenden” drukt nog vragen, bel ons dan: + 31 115-617789.   
We willen geen druk op je leggen, maar wij zouden het graag leuk vinden om je stukken zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen. Wij starten direct met lezen. Na ontvangst van je CV nemen we contact met je op en maken we afspraken over het vervolg van de procedure.

You clicked on this vacancy because you have a great affinity with IT, experience in the field, a love for virtual environments and SaaS solutions and also the desire to deliver a great IT experience to your customers. 

Who are we?
Welcome, great that this vacancy has aroused your interest. We will tell you a little about the company we are so that you can see whether we will be a good fit for each other.
Progression IT is an ICT company from Terneuzen, Zeeland. Since 2005, we have been offering customers solutions that we are really proud of. We have an enthusiastic team of 14 and work on great solutions and challenges every day. 

To do our work as best as possible, we have great tools that we work with. Our focus is on the cloud and hybrid environments. We ensure that our customer can make the best possible use of modern solutions where we take into account a high security standard according to our ISO27001 certification. 

Besides working hard, we also have fun together. We are a close-knit team and take care of each other. At noon, the company will arrange lunch for you and we will have lunch together. Because we want everyone to be healthy, we always have fruit available and we exercise together once a week under the guidance of a personal trainer. Once or twice a year we organize a team outing to have a fun time together. 

Does this sound good? Then we would like to let you know what qualities we are looking for in you. We understand that you cannot be a star in every area, but we do expect you to excel in some. 

We currently have a vacancy open for: Microsoft cloud developer. 

As a Developer you work in a team on the very best Power Platform solutions for our customers. These can be standalone solutions, but often also in combination with Dynamics and Azure. You make technical analyses, carry out technical adjustments and carry out tests to ensure the quality of the solution. You also enjoy sharing your expertise with your colleagues. 

You have the opportunity to play an active role in guiding and training your colleagues.
• You work in a team with your colleagues;
• You make technical analyzes and realize technical adjustments to the total solution, according to the agreed standards;
• You are responsible for the initial testing of the developed functionalities, in accordance with the test scenario;
• You regularly spar with the technical lead about the progress of the project, or in some cases fulfill this role yourself;
• You actively contribute to knowledge sharing, coaching and guidance of your colleagues. 

What are you bringing?
• You have completed a HBO education or you demonstrably operate at HBO level;
• You have at least 1 year of relevant experience;
• You have excellent development skills on the Power Platform;
• You are good at setting priorities, have good communication skills and are results and customer oriented;
• You enjoy contributing to the development of your colleagues through knowledge sharing and guidance;
•You speak English and are willing to learn Dutch;
•You have a working permit for the Netherlands or a Blue card. 

What do we have to offer you?
We offer you a challenging job in a business to business environment. You have an opportunity to help shape the company because we are making great strides. You will end up in a super team with a flat structure. 
To summarize it clearly in a list, we offer you:
• A challenging job at a fast-growing company;
• Responsibilities with associated authorities;
• Interesting customer environments, you have direct contact with the customer;
• Partially working from home is an option;
• An appropriate salary for the position and good employment conditions;
• A laptop and tablet;
• A monthly allowance for internet and telephone;
• A generous compensation for 24x7 services;
• A bonus;
• Possibility to obtain certifications;
• Nice colleagues with the same interests. 

Comments 
We can't wait to read your enthusiastic letter and CV! Email this to emmie@volleman.nl for the attention of Emmie Volleman-Biesbroeck.
If you have any questions before pressing “send”, please call us: + 31 115-617789.
We don't want to put any pressure on you, but we would like to receive your documents as soon as possible. We start reading immediately. After receiving your CV, we will contact you and make arrangements about the next step in the procedure.

 

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website