Privacyverklaring

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen , gevestigd aan  Stadhuisplein 1,

4531 GZ Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen

Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
0115-455399
info@wspzvl.nl

Ronald de Back is de Functionaris Gegevensbescherming van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en is te bereiken via info@wspzvl.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:

Naam, straat + huisnr, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wspzvl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen ) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Naam, Straat + huisnr, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres: 6 maanden , om vraag te beantwoorden.

CV: 6 maanden, en wordt bij geschikte kandidaten voorgelegd aan werkgevers / opdrachtgevers.

IP-adres: 3 maanden, om mogelijke spam te detecteren en te blokkeren.

 Internetbrowser en apparaat type: 3 maanden, om na te gaan welke soort browsers gebruikt worden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze website hostingpartner maakt een back-up van elk verzonden contactformulier. Hieronder de benodigde informatie van onze partner:

TiDi Media – Hostingpartij, ontwikkelaar website

Gegevens die verzameld worden: Naam, straat + huisnr, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, CV, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.

Reden: Systeem-back-up, informatievoorziening naar Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  en haar klanten, Bewaartermijn: 3 maanden

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wspzvl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wspzvl.nl.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website