Tandarts/Dentist

Tandarts in loondienst of als zelfstandige, parttime, fulltime mogelijk
Dentist employed or self-employed parttime fulltime  

English tekst below 

Praktijk voor Tandheelkunde Parodontologie/Implantologie in Axel heeft en vacature voor

Tandarts parttime/fulltime

in loondienst of als zelfstandige

 

Ter versterking van ons team willen we graag een nieuwe collega tandarts verwelkomen 

PRAKTIJK 

Wij zijn een jonge en vooruitstrevende organisatie van samenwerkende tandartspraktijken (tandheelkunde, parodontologie en implantologie) in Axel. Wij lopen voorop op het gebied van tandheelkundige zorg en kwaliteit. Om dit te bereiken delen we kennis en kunde in een plezierige, veilige en inspirerende werkomgeving en werken we met alle tandheelkundige specialismen samen aan een schone en gezonde mond.

WAT GA JE DOEN?
Als tandarts in onze praktijk werk je als algemeen tandarts in een professioneel team aan de beste kwaliteit en zorg. Dankzij nauwe samenwerking kunnen we betere zorg aan de patiënten geven en elkaar stimuleren om te blijven groeien in het vak. Er is ondersteuning op het gebied van kwaliteit en administratie zodat je je volledig kunt richten op de zorg aan de patiënt. 

Wij bieden kennisoverdracht, begeleiding en voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ons volledige team bestaat uit 12 professionals.

WIE BEN JE?
Tandarts
BIG geregistreerd 
Communicatief sterk
Service en kwaliteitsgerichte ingesteld
Je spreekt de Nederlandse taal of bent bereid die te leren

EIGENAAR IMPLANTOLOOG/PARODONTOLOOG/ TANDARTS PIETER COORNAERT

Sinds verschillende jaren ben ik gespecialiseerd in implantologie en parodontologie (Universiteit Gent Prof Dr. J. De Boever 1998-2001-GGS/DDS Parodontologie) 

In 2010 voltooide ik met succes een bijkomende opleiding Implantologie aan de universiteit Luik bij Prof. Dr. E. Rompen wat heeft geleid tot het behalen van een certificaat DES Implantologie. Daarnaast was ik anderhalve maand te gast bij Prof Dr. D. Buser aan de universiteit van Bern.  Beiden zijn wereldautoriteiten in het vakgebied van de orale Implantologie en muco-gingivale chirurgie. 

Dit heeft er toe geleid dat ik nu meer dan ooit chirurgie uitvoer met respect voor de zachte weefsels.

De praktijk in Axel is een praktijk die ondertussen evolueert van een doorverwijspraktijk naar een praktijk met meerdere tandartsen, wat de mogelijkheid geeft om als tandarts accenten te leggen op deelgebieden in de tandheelkunde en je daarin verder te specialiseren en verdiepen. We zijn een sterk en goed team waar balie-, omloop-, preventieassistente, mondhygiëniste, implantoog, parodontoloog en tandartsen de patiënt centraal plaatsen en streven om de tandheelkunde met de modernste technieken naar een hoger niveau te brengen.

WAAROM WONEN IN ZEEUWS-VLAANDEREN?

 1. Lekkerste eten; veel sterren restaurants
  2. Groot theater
  3. Beste middelbare school
  4. Veel woonruimte
  5. Goedkoop en veilig wonen
  6. Veel verschillende sporten
 2. 7. Veel groen
  8. Mooie infrastructuur, ook op het water
  9. Mensen verdienen er goed
  10. Dichtbij grote steden in België

WAT BIEDEN WIJ?
Functie uit te oefenen in dienstverband of op zelfstandige basis
De nieuwste materialen
Bij- en nascholing alsook het bezoeken van congressen
Parkeergelegenheid bij de praktijk
Samenwerken met ervaren en professioneel team
Goede arbeidsvoorwaarden passend bij de functie 

REACTIES
Wij kunnen niet wachten om jouw enthousiaste brief en CV door te nemen!
Mail deze naar emmie@volleman.nl t.a.v. Emmie Volleman-Biesbroeck
Heb je voordat je op “verzenden” drukt nog vragen, bel ons dan: + 31 115-617789     

We willen geen druk op je leggen, maar wij zouden het graag leuk vinden om je stukken zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen. Wij starten direct met lezen. Na ontvangst van je CV nemen we contact met je op en maken we afspraken over het vervolg van de procedure.


Practice for Dentistry/ Implantology in Axel (the Netherlands) has a vacancy for a

Dentist part-time/full-time (self)employed

To strengthen our team, we would like to welcome a new colleague dentist

PRACTICE

We are a young and advanced organization of collaborative dental practices (dentistry, periodontology and implantology) in Axel. We are at the forefront of dental care and quality. To achieve this, we share knowledge and skills in a pleasant, safe and inspiring working environment and we work together with all dental specialties on a clean and healthy mouth.

WHAT ARE YOU GOING TO DO?

As a dentist in our practice you work as a general dentist in a professional team consisting of dentists, implantologist, paradontologist, dental prosthetician, dental hygienists and assistants to the best quality and care. Thanks to close cooperation, we can provide better care to patients and encourage each other to continue to grow in our profession. There is support around ​​quality and administration so that you can fully focus on patient care. We share knowledge, so you can develop yourself. Our entire team consists of 12 professionals.

WHO ARE YOU?

• Dentist

• BIG registration, Dutch health care registration of medical professionals or willing to   

    achieve

• A person with strong communication skills

• Service and quality-oriented

• You speak the Dutch language or you are willing to learn it

 OWNER IMPLANTOLOGIST / PERIODOLOGIST / DENTIST PIETER COORNAERT

For several years I specialized in implantology and periodontology (Ghent University Prof Dr. J. De Boever 1998-2001-GGS / DDS Periodontology) In 2010 I successfully completed an additional Implantology course at the University of Liège with Prof. dr. Dr. E. Hulls which led to obtaining a DES Implantology certificate. In addition, I was a guest of Prof. Dr. D. Buser at the University of Bern. Both are world authorities in the field of Oral Implantology and Muco-gingival Surgery. This has led me to perform surgery now more than ever with respect for the soft tissues. The practice in Axel is a practice that is now evolving from a referral practice to a practice with multiple dentists, which gives the opportunity as a dentist to emphasize areas of dentistry and to further specialize and deepen them. We are a strong and good team where the counter, circulation, prevention assistant, dental hygienist, implantologist, periodontist and dentists put the patient first and strive to take dentistry to the next level with the most modern techniques.

 

 

WHY DO PEOPLE WANT TO LIVE IN REGION ZEEUWS-VLAANDEREN?

 1. Delicious food; many star restaurants

2. Big theatre

3. Best high school of the Netherlands

4. Lots of living space

5. Cheap and safe living

6. Many different sports

7. Green environment

8. Beautiful infrastructure, especially on the water

9. People earn a good living

10. Close to big cities in Belgium

  

WHAT DO WE OFFER?

• A job in an employment contract or on an independent basis

• The newest materials

• Refresher courses and attending conferences

• Free carparking at the practice

• Co-operation with an experienced and professional team

• Good working conditions appropriate to the position

REACTIONS

We cannot wait to read your enthusiastic letter and CV! Mail this to emmie@volleman.nl  to Emmie Volleman-Biesbroeck. If you have any questions before clicking “send”, please call us: + 31 115-617789

We do not want to stress you, but we would like to receive your documents as soon as possible. We start reading immediately. We will contact you after we have received your CV and we will plan about the rest of the procedure.

 

 

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website