Automation Engineer Water treatment

Waterzuiveringsinstallaties in allerlei soorten en maten. Daarmee ga jij als Automation Engineer aan de slag. Je ontwerpt, ontwikkelt, test en houdt toezicht op de productie en uitvoering van systemen, installaties en equipment.

English text below

Automation Engineer waterzuiveringsinstallaties

Wil jij waterbehandelingssystemen ontwikkelen, waarbij water ter plaatse gezuiverd wordt en terug de natuur ingaat? Bedenk je oplossingen voor bijvoorbeeld het filteren van medicijnresten uit afvalwater? Zoek jij een grote diversiteit aan projecten en wil je impact maken? Sluit je aan bij PureBlue, de duurzame revolutie in waterzuivering.

JOUW FUNCTIE
Waterzuiveringsinstallaties in allerlei soorten en maten. Daarmee ga jij als Automation Engineer aan de slag. Je ontwerpt, ontwikkelt, test en houdt toezicht op de productie en uitvoering van systemen, installaties en equipment. Je werkt veel in projectgroepen met Mechanical Engineers en Proces Engineers.

DIT DOE JE:
·       Zuiveringsinstallaties ontwerpen. Je denkt mee over het ontwerp van custom projecten. Een ontwerp duurt zo’n 12 weken, waarvan ongeveer 6 weken engineeringstijd. Jij bepaalt samen met onze senior automation engineer de elektrotechnische hardware structuur en ontwerpt de hardware-systemen in EPLAN.
·       Je denkt uit welk equipment nodig is, tekent schema’s en schrijft de software in Siemens TIA Portal. Ook begeleid je leveranciers en collega’s bij de kastenbouw. Je streeft naar de hoogste kwaliteit en optimaal overzicht en gebruiksvriendelijkheid voor je collega’s en klanten. Verder zijn er veel mooie uitdagingen waar we oplossingen voor bedenken. Zoals het ontwikkelen van standaardmodules voor medicijnrestenverwijdering en afval water van fabrieken. Vanuit jouw expertise denk je mee over mogelijke oplossingen en toepassingen.
·       Standaard installaties aanpassen. 100% standaard zijn we nooit. Per klant zijn er specifieke verzoeken en moet de installatie aansluiten op hun eigen systemen en netwerken. Hierdoor zijn er zowel hardware-matig als software-matig aanpassingen nodig.
·       Standaardmodules ontwerpen en beheren. Aan de hand van eerdere installaties, ontwerp je standaardmodules zo efficiënt mogelijk. Je kijkt kritisch mee en durft (in overleg) wijzigingen door te voeren als dat zorgt voor meer efficiëntie, kostenbesparing en/of betere kwaliteit.
·       Datacommunicatie en visualisatie verzorgen. Je zorgt dat belangrijke data op een zo efficiënt mogelijke manier uit onze installaties wordt gehaald. Daarna visualiseer je deze data in onze dashboard-omgeving.
·       Installaties testen. Nieuwe en aangepaste installaties of prototypes test je in onze fabriekshal met een Factory Acceptance Test (FAT). Bij deze FAT test je (soms met de klant) al het equipment op de werking aan de hand van een zelf opgesteld test document. Ook ben je samen met de proces engineer verantwoordelijk voor de Site Acceptance Test (SAT) op locatie bij de inbedrijfname.
·       Collega’s ondersteunen. Je helpt de serviceafdeling, voornamelijk op afstand, bij het oplossen van storingen en uitvoeren van updates.
·       Kennis opdoen. Je blijft up-to-date in je vakgebied. Je bezoekt beurzen, volgt webinars en vraagt om demo’s op locatie. Ook is er ruimte voor eventuele aanvullende cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

WIE ZIJN WIJ:
Wij ontwerpen ontwikkelen en assemleren waterzuiveringssystemen en werken in Europa, en daarbuiten. Je vindt ons zowel in de maritieme- en communale sector, als in de industrie en agricultuur. Ook voeren we de operations en service uit op al onze installaties.

Ons doel? Water teruggeven aan de natuur zoals we het ontvangen hebben. Door onze innovatieve omgeving hebben we 3 keer de top-35 van meest innovatieve bedrijven in Nederland bereikt. Hierop zijn wij als team ontzettend trots.

Je komt in een broedplaats waar talent en creativiteit zich kan ontplooien en wordt beloond. Zodat we samen impact maken in de wereld van water. Bij PureBlue werken 26 collega’s. Dit zal snel groeien naar 80 collega’s in Nederland en het buitenland.

WERKEN BIJ
Werken bij PureBlue betekent dat je werkt aan duurzame projecten. Het Engineering team is jong, enthousiast en toegewijd. Er wordt hard gewerkt en de komende jaren gaan we flink groeien. Dat betekent dat je in een ambitieuze omgeving terechtkomt en meewerkt aan onze groeiambities.
Daarbij zorgen we voor voldoende ontspanning. Zoals een potje voetbal of schaken in de pauze, friet-Friday en de werkweek afsluiten met een drankje. Bij PureBlue word je met open armen ontvangen en heb je gegarandeerd een leerzame en uitdagende baan binnen een gezellige werkomgeving.

DIT BEN JIJ:
·       Jij vindt het leuk om projecten van a tot z. te begeleiden en wordt blij van uitdaging en afwisseling. Snel beslissingen kunnen nemen en vaart houden in projecten, daar hou je van. Je vindt het fijn om je krachten te bundelen met collega’s voor de slimste ideeën en oplossingen. Verder ben jij:
·       In het bezit van een elektrotechnische opleiding of ervaring op hbo-niveau. Zoals installatietechniek, industrieel automatisering en data communicatie.
·       Kennis en gewend om te werken met EPLAN Pro Panel, Siemens TIA Portal en WinCC of soortgelijke programma’s.
·       Goed in het plannen en organiseren van je werk. Ook moet je tegen afwisseling van veel verschillende projecten kunnen.
·       Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
·       Je beschikt over Rijbewijs B.

DIT KRIJG JE TERUG:
·       Salaris tussen € 3.950,00 -  € 4.950,00 per maand, op basis van 40 uur per week.
·       Direct een vast contract is mogelijk.
·       Aantrekkelijke toeslagen bij overwerk en buiten kantooruren.
·       Deels thuiswerken behoord tot de mogelijkheden en zijn bespreekbaar.
·       25 vakantiedagen.
·       Pensioen: collectief pensioen via Nationale Nederlanden.
·       Reiskostenvergoeding van 0,21 per kilometer, tunnelvergoeding.
·       Laptop en een telefoon.

Welkom in onze wereld, de wereld van schoon water!

REACTIES
Wij kunnen niet wachten om jouw enthousiaste brief en CV door te nemen!
Mail deze naar emmie@volleman.nl t.a.v. Emmie Volleman-Biesbroeck
Heb je voordat je op “verzenden” drukt nog vragen, bel ons dan: + 31 115-617789      

We willen geen druk op je leggen, maar wij zouden het graag leuk vinden om je stukken zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen. Wij starten direct met lezen. Na ontvangst van je CV nemen we contact met je op en maken we afspraken over het vervolg van de procedure.

Automation Engineer water treatment plants

Do you want to develop water treatment systems, where water is purified on site and returned to nature? Do you think of solutions for, for example, filtering medicine residues from wastewater? Are you looking for a great diversity of projects and do you want to make an impact? Join PureBlue, the sustainable revolution in water purification.

YOUR FUNCTION
Water treatment plants in all shapes and sizes. This is how you get started as an Automation Engineer. You design, develop, test and supervise the production and implementation of systems, installations and equipment. You work a lot in project groups with Mechanical Engineers and Process Engineers.

THIS IS WHAT YOU DO:
•           Design treatment plants. You contribute ideas to the design of custom projects. A design takes about 12 weeks, of which approximately 6 weeks is engineering time. Together with our senior automation engineer, you determine the electrical hardware structure and design the hardware systems in EPLAN.
•           You think about what equipment is needed, draw diagrams and write the software in Siemens TIA Portal. You also guide suppliers and colleagues in cabinet construction. You strive for the highest quality and optimal overview and user-friendliness for your colleagues and customers. There are also many great challenges for which we come up with solutions. Such as developing standard modules for the removal of pharmaceutical residues and waste water from factories. Based on your expertise, you think about possible solutions and applications.
•           Adjust standard installations. We are never 100% standard. Each customer has specific requests and the installation must connect to their own systems and networks. This means that both hardware and software adjustments are required.
•           Design and manage standard modules. Based on previous installations, you design standard modules as efficiently as possible. You take a critical look and dare to implement changes (in consultation) if this results in greater efficiency, cost savings and/or better quality.
•           Provide data communication and visualization. You ensure that important data is retrieved from our installations as efficiently as possible. You then visualize this data in our dashboard environment.
•           Test installations. You can test new and modified installations or prototypes in our factory hall with a Factory Acceptance Test (FAT). With this FAT you test (sometimes with the customer) all the equipment for operation based on a self-developed testdocument. Together with the process engineer, you are also responsible for the Site Acceptance Test (SAT) on location during commissioning.
•           Support colleagues. You help the service department, mainly remotely, in solving malfunctions and carrying out updates.
•           Gaining knowledge. You stay up-to-date in your field. You visit trade fairs, attend webinars and request on-site demos. There is also room for additional courses to stay informed of the latest developments.

WHO ARE WE:
We design, develop and assemble water purification systems and work in Europe and beyond. You will find us in the maritime and communal sector, as well as in industry and agriculture. We also carry out operations and service on all our installations.

Our goal? Returning water to nature as we received it. Thanks to our innovative environment, we have reached the top 35 most innovative companies in the Netherlands three times. We as a team are extremely proud of this.
You enter a breeding ground where talent and creativity can develop and be rewarded. So that together we make an impact in the world of water. 26 colleagues work at PureBlue. This will quickly grow to 80 colleagues in the Netherlands and abroad.

WORK AT
Working at PureBlue means that you work on sustainable projects. The Engineering team is young, enthusiastic and dedicated. We are working hard and we will grow considerably in the coming years. This means that you will end up in an ambitious environment and contribute to our growth ambitions.

We ensure sufficient relaxation. Such as a game of football or chess during the break, fries Friday and ending the working week with a drink. At PureBlue you will be welcomed with open arms and you are guaranteed an educational and challenging job in a pleasant working environment.

THIS IS YOU:
•           You enjoy supervising projects from A to Z and enjoy challenge and variety. You like being able to make quick decisions and keep up momentum in projects. You enjoy joining forces with colleagues for the smartest ideas and solutions. Furthermore, you are:
•           In possession of an electrical engineering education or experience at higher professional education level. Such as installation technology, industrial automation and data communication.
•           Knowledge and used to working with EPLAN Pro Panel, Siemens TIA Portal and WinCC or similar programs
•           Good at planning and organizing your work. You must also be able to handle the variety of many different projects.
•           Good command of the Dutch and English language, spoken and written.
•           You have Driver's License B.

THIS IS WHAT YOU GET BACK:
• Salary between €3,950.00 - €4,950.00 per month, based on 40 hours per week.
• A permanent contract is possible immediately.
• Attractive allowances for overtime and outside office hours.
• Partial working from home is possible and can be discussed.
• 25 vacation days.
• Pension: collective pension via Nationale Nederlanden.
• Travel allowance of 0.21 per kilometer, tunnel allowance.
• Laptop and a phone.

Welcome to our world, the world of clean water!

COMMENTS
We can't wait to read your enthusiastic letter and CV!
Email this to emmie@volleman.nl for the attention of Emmie Volleman-Biesbroeck.
If you have any questions before pressing “send”, please call us: + 31 115-617789.

We don't want to put any pressure on you, but we would like to receive your documents as soon as possible. We start reading immediately. After receiving your CV, we will contact you and make arrangements about the next step in the procedure.

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website