Directeur Onderwijscluster Educatie

Het College van Bestuur van Scalda is op zoek naar een adaptief leider, verbindende en
samenwerkingsgerichte directeur Onderwijscluster Educatie.

De organisatie
Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda
verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs binnen zeventien richtingen. Dit doen ze vanuit
dertien kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Zuidwest-Nederland, MBO DANS
GOES en Maritiem en Logistiek College De Ruyter.

Met circa 9.500 studenten en 1050 medewerkers is Scalda de grootste onderwijsorganisatie in
Zeeland, met een spilfunctie in de onderwijskolom en de Zeeuwse samenleving en economie.
Scalda is een onderwijsinstelling voor en van de regio. Voor de meeste opleidingen is die regio
de provincie Zeeland. Door de manier waarop ze haar onderwijs vorm en inhoud geeft, is Scalda
als geen ander in die regio verankerd en daarmee verweven. Iedereen in de regio heeft direct of
indirect met Scalda te maken. Via een bedrijf, instelling of overheid, als student of alumnus, als
familie van een student of als collega. Kijkend naar het aantal opleidingen en studenten, naar
het aantal stagebedrijven en samenwerkingspartners zijn ze van onschatbaar belang voor de
Zeeuwse economie en samenleving. Tegelijk kan Scalda die enorme betekenis en de
daaruit voortkomende verantwoordelijkheid alleen maar waarmaken met diezelfde partners
sámen. Daarom is Scalda in alles gericht op samenwerken.

De missie
En zo komt Scalda tot de missie, die ze als collega’s van Scalda en samen met al hun partners
realiseren:
“We helpen je het beste uit jezelf en uit elkaar te halen, zodat je als professional in je vak goed
presteert, jezelf je leven lang kunt blijven ontwikkelen en een waardevolle bijdrage kunt leveren
aan een duurzame samenleving.”

Strategie 2024-2027
De hoofdlijnen van de nieuwe strategische koers van Scalda zijn:
• leren in de praktijk;
• onderwijs op maat;
• leven lang ontwikkelen;
• leren en ontwikkelen met elkaar;
• duurzaamheid.

De hoofdlijnen hebben prioriteit in het beleid en de keuzes die ze maken. Vanuit de
kernwaarden betrokken, duidelijk, veelzijdig en toegankelijk wordt vanuit vier leidende
principes, samen, toekomstgericht, toekomstbestendig en zelfbewust uitvoering gegeven aan de
strategie.

De structuur
Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van
Bestuur, vijf onderwijsclusters en twee ondersteunende bureaus.

Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van ‘klein binnen groot’:
zoveel mogelijk kleinschaligheid en maatwerk binnen grotere eenheden. Het onderwijs wordt
verzorgd binnen de onderwijsclusters onder integrale verantwoordelijkheid van een of twee
directeuren en daarbinnen door onderwijsteams, geleid door onderwijsmanagers, die uitvoering
geven aan verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten.
Alle processen van administratieve en dienstverlenende aard zijn samengevoegd in een
bestuurs- en bedrijfsbureau, welke ondersteunend zijn aan het College van Bestuur en de
onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder; beleidsadvisering, onderwijsinnovatie,
personeelsaangelegenheden en communicatie.

Scalda – directeur Onderwijscluster Educatie – april 2024 3/4

Scalda kent vijf onderwijsclusters.
• Dienstverlening, Veiligheid, Gastvrijheid en Groen;
• Maritiem, ICT en Techniek;
• Zorg, Welzijn en Uiterlijke verzorging;
• Sport;
• Educatie.

Onder het cluster Educatie vallen de Entreeopleidingen (onderwijs voor jongeren zonder een
diploma van de middelbare school), de Vavo-opleidingen (het voortgezet algemeen
volwassenonderwijs) en de opleidingen voor Inburgering en Educatie. Met ongeveer 160
medewerkers wordt onderwijs geboden aan circa 1300 studenten. De directeur geeft samen met
zes onderwijsmanagers sturing aan het cluster.

2. Directeur Onderwijscluster Educatie
Het College van Bestuur van Scalda is op zoek naar een adaptief leider, verbindende en
samenwerkingsgerichte directeur Onderwijscluster Educatie

Plaats in de organisatie
Om in een relatief grote maar op basis van kleinschaligheid georganiseerde school de
samenhang te borgen is er een Bestuur- en Managementteam (BMT). Het BMT, waarvan het
College van Bestuur (CvB), de concerncontroller, de directeur Bestuursbureau (tevens
bestuurssecretaris), de directeur Bedrijfsvoering en de directeuren van de onderwijsclusters deel
uitmaken, verbindt de afzonderlijke organisatieonderdelen.

De rol van individuele BMT-leden is tweeledig. Zij zijn als lijnmanager integraal verantwoordelijk
voor hun eigen onderwijscluster of bureau en als proceseigenaar voor het functioneel aanjagen
en sturen van Scalda-brede beleidsontwikkeling en besluitvorming op aan hen toegewezen
onderwerpen. Het BMT draagt een collectieve verantwoordelijkheid voor het realiseren van
Scalda-brede ambities en voor het gezamenlijk oplossen van problemen en vraagstukken.

Functieomschrijving
In deze rol ben jij de architect van de strategische koers van Scalda. Daarnaast ben jij ook de
schakel die het thema ‘samen’ belichaamt. Je bent de drijvende kracht achter de vorming en
uitvoering van de doelen bij Scalda. Als portefeuillehouder binnen het Bestuur en
Managementteam (BMT) geef je vorm aan strategie en beleid van Scalda-brede doelen.
Daarnaast ben je binnen jouw onderwijscluster de dirigent van de strategieën, het beleid en het
behalen van de doelstellingen. Je bent de verbinder die teams inspireert en samenwerking
bevordert. Jouw leiderschap is essentieel; je stuurt niet alleen rechtstreeks onderwijsteams aan,
maar coacht hen ook via teamleiders om het onderwijs op topniveau te houden.

Persoonlijkheidsprofiel
In de rol van strategisch denker en doener ben jij de bouwer van onze onderwijstoekomst. Jouw
academische achtergrond of gelijkwaardige ervaring vormt de solide basis voor je inzichten. Je
bent geen passieve observant, maar een actieve speler op strategisch niveau, doordrenkt van
kennis en visie in het complexe domein van onderwijsmanagement.
Jouw voorgaande ervaring binnen onderwijsinstellingen of de publieke sector geeft je een
onschatbaar voordeel. Je hebt niet alleen een stevig netwerk binnen provinciale en
gemeentelijke overheden in Zeeland, maar ook waardevolle connecties op regionaal en landelijk

Scalda – directeur Onderwijscluster Educatie – april 2024 4/4
niveau binnen de onderwijswereld en relevante sectoren. Het smeden van sterke banden, zowel
intern als extern, is jouw tweede natuur. Je brengt innovatie en visie naar de voorgrond, en
jouw scherpzinnigheid helpt bij het verkennen van nieuwe markten en ontwikkelingen.
Als analytische leider navigeer je door complexe omgevingen met vastberadenheid. Jouw directe
en heldere communicatie zijn een kenmerkend aspect van jouw aanpak. Je bent niet alleen een
sterk leider, maar ook een begeleider en inspirator. Veranderingsprocessen vormen voor jou
geen obstakel maar kansen. Je streeft naar een onderwijscultuur die past bij jouw
onderwijscluster en je koestert de groei van jonge talenten. Met een scherp oog voor
organisatiesensitiviteit optimaliseer je processen op centraal en decentraal niveau, altijd in nauw
overleg met andere directeuren en managers.

Arbeidsvoorwaarden
De directeur Onderwijscluster Educatie heeft als standplaats Middelburg. Het betreft een fulltime
functie, welke marktconform wordt gehonoreerd volgens de CAO MBO. De inpassing vindt plaats
op basis van kennis en ervaring. Het betreft in eerste instantie een benoeming voor bepaalde
tijd, voor een periode van een jaar. Na deze periode kan, bij goed functioneren, een benoeming
voor onbepaalde tijd in deze functie volgen.

3. Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon
van drs. Arieke Vermeulen. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie
geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten
aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de
selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 12 juni 2024.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : vrijdag 14 juni 2024
Eerste ronde selectiegesprekken : dinsdag 18 juni 2024 tussen 9:00 – 15:00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken : dinsdag 25 juni 2024 tussen 13:30 – 17:00 uur
Een assessment en (online) integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.scalda.nl.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze
website www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens
Wesselo
Arieke Vermeulen, senior consultant
Yara Weening, projectassistent
T 030 275 84 48
E y.weening@wesselopublicvalue.nl

INTERESSE?

Reageer dan direct via onze website door op onderstaande knop te drukken (sollicitaties uitsluitend incl. CV en duidelijke motivatie).


« terug naar het overzicht

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website