Zeeuwse arbeidsmarktregio: waar gaan we voor in 2023?

Zeeuwse arbeidsmarktregio: waar gaan we voor in 2023?

‘Alle neuzen in dezelfde richting’
‘Een stip op de horizon’
‘Een houvast voor de komende jaren’

De Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland biedt niet alleen een kijk op de toekomst, het is ook een leidraad om de Zeeuwse arbeidsmarkt inclusief, bovenregionaal en veerkrachtig te maken en te houden. Bovendien is de Meerjarenagenda een bindmiddel voor alle partijen binnen de Zeeuwse arbeidsmarktregio.

De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt schreeuwen om samenwerking. De Meerjarenagenda geeft daar richting aan. De agenda is eind 2021 in gang gezet. Daarin is de richting voor de komende jaren bepaald.

Aan de hand van de drie hoofdthema’s (veerkrachtig, inclusief, bovenregionaal) wordt jaarlijks een Uitvoeringsplan opgesteld. Daarin staan de projecten voor het eerstkomende kalenderjaar.

Een veerkrachtige arbeidsmarkt
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Niet alleen heeft dit impact op onze samenleving, maar ook op de wereld van werk. Om die ontwikkelingen het hoofd te bieden, hebben we veerkracht nodig: het vermogen om op een beweging te anticiperen en er sterker uit te komen. Het betekent dat we alert moeten zijn op ontwikkelingen. En dat mensen kunnen overstappen van de ene baan naar de andere als de markt daarom vraagt. Van werk naar werk.

Voorbeelden van projecten in 2023 zijn:

De harde leerschool Zeeuws breed inzetten. Hierin worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weerbaar en werkfit gemaakt door te werken aan persoonlijke vorming, fysieke uitdaging en het versterken van talenten.
Laaggeletterdheid, signalering en doorverwijzing. Het vaker en tijdiger signaleren van laaggeletterden zodat zij kunnen worden doorverwezen naar deelname aan het regionale educatie aanbod.
Energietransitie. De Zeeuwse arbeidsmarkt voorbereiden op de energietransitie.

Een inclusieve arbeidsmarkt

Een inclusieve arbeidsmarkt die openstaat voor iedereen, en waaraan iedereen mee kan doen. Jongeren en ouderen, praktijkgeschoolden en theoretisch-geschoolden, statushouders en arbeidsmigranten, en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

In Zeeland staan nog relatief veel werkzoekenden aan de kant: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is sprake van een mismatch. Er is tekort aan personeel, terwijl er toch zoveel mensen werk zoeken. Dat pakken we aan.

We pakken de oorzaken van deze mismatch aan en verkleinen daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom willen we dat mensen de kans krijgen zich een leven lang te ontwikkelen. Dat is goed voor werkgevers en werknemers. En dat leidt tot een arbeidsmarkt die de ruimte geeft aan mensen om nieuwe kennis op te doen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken wordt dit jaar gewerkt aan projecten als:

Pilot leven lang ontwikkelen. Het verkleinen van mismatch en afstand tot de arbeidsmarkt door werkzoekenden, werkgevers en werknemers een traject van ‘’Leven lang ontwikkelen’’ aan te bieden.
Nieuwe wet aanpak jeugdwerkloosheidswet. Het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid door de mogelijkheden binnen de nieuwe wet te benutten.

Een bovenregionale arbeidsmarkt

Werk en arbeid zijn grenzeloos. De Zeeuwse arbeidsmarkt is nauw verbonden met Vlaanderen, Rotterdam en Brabant. Samenwerking met die regio’s is van belang en voorts willen we vervoer vergemakkelijken, zodat werkzoekenden binnen Zeeland of op grotere afstand in de omliggende regio’s een baan kunnen vinden.

Projecten die onder het thema ‘bovenregionaal’ vallen:
Uitrol Expat Center Zeeland. Internationale werknemers en bedrijven ondersteunen bij het werken in Zeeland.
Mobiliteit. Het versterken van mobiliteit binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland.

In totaal zijn er dit jaar (2023) zeventien projecten benoemd in de Uitvoeringsagenda.
Veel partijen werken hierin samen om de Zeeuwse arbeidsmarktregio te versterken.

De arbeidsmarkt is niet alleen van ons, maar van iedereen. Wij nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt. Heeft u zelf een goed idee, of ziet u onbenutte kansen op de arbeidsmarkt? Laat het ons dan weten. Dan gaan we samen aan de slag!

Bekijk de Meerjarenagenda hier.
Bekijk de Uitvoeringsagenda voor 2023 hier.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website