NOW 3: bied je personeel omscholing aan

Als je NOW 3 aanvraagt ben je verplicht bij- of omscholing aan je werknemers aan te bieden. Met deze zogeheten ‘inspanningsverplichting’ voor werkgevers krijgen werknemers die hun baan verliezen begeleiding naar nieuw werk.

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Onder de naam NOW 3 is deze verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021. NOW 3 wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. Als je de tegemoetkoming aanvraagt geef je een intentieverklaring af die inhoudt dat je medewerkers stimuleert om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing.

Inspanningsverplichting

Ben je werkgever en ontvang je geld van de overheid uit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en wil je de NOW 3 gebruiken? Dan verplicht de overheid je om ontwikkeladvies of (bij)scholing voor medewerkers te regelen. Je geeft hiervoor een intentieverklaring af. Hierin staat dat de werkgever aan een inspanningsverplichting voldoet. Dit betekent dat je jouw medewerkers stimuleert om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of scholing. Het Centraal Planbureau verwacht voor 2021 een stijging van de werkloosheid

naar 6%. Daarom is het belangrijk om je medewerkers hierop voor te bereiden.

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag. Stel tijd en geld beschikbaar. Je kunt ook gebruik maken van opleidings- en ontwikkelfondsen (O&O fondsen). Dit zijn stichtingen die er per sector voor zorgen dat het aanbod en het niveau van (potentiële) werknemers op peil blijft. Afspraken hierover lees je in een cao.

Waarom inzet tonen voor werknemers?

Naast dat werk verdwijnt door de coronacrisis, verandert werk ook. Het is vaker digitaal en meer op afstand. Hierdoor moet een werknemer nadenken over wat hij kan en wil en wat zijn loopbaankansen op de arbeidsmarkt zijn. Passende bij- en omscholing is nodig om vaardigheden te ontwikkelingen en zo werk te behouden of aan een nieuwe baan te beginnen.

Waarom investeren in opleiding?

Opleiding of omscholing is een optie als medewerkers door een reorganisatie niet meer op de juiste plek werken. Of als je geen geschikt werk meer voor werknemers hebt en het niet lukt om openstaande vacatures in te vullen met eigen personeel.

Mensen opleiden kost geld en bespaart tegelijkertijd ook kosten. De voordelen van omscholen zijn:

 • Beter geschoold personeel verbetert de kwaliteit, de motivatie, de gedrevenheid en de productiviteit van medewerkers.
 • Kosten besparen bij werving en selectie, outplacement en ontslag.
 • (Eerder) opgebouwde kennis en ervaring blijven binnen het bedrijf.

NL leert door

Als onderdeel van het steunpakket was het kabinet al gestart met de subsidieregeling 'NL leert door

’ als verlenging en uitbreiding van het Noodpakket. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor medewerkers. Doel is dat toekomstige werklozen zich kunnen omscholen naar beroepen waar in de nabije toekomst veel behoefte aan is. Het kabinet stelt hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar. Je toont aan dat je voldoet aan de inspanningsverplichting voor je medewerkers door hierover een verklaring af te leggen bij je NOW 3-aanvraag.

Voor 2021 stelt het kabinet in totaal 37 miljoen euro beschikbaar, waarmee ruim 50.000 mensen een ontwikkeladvies kunnen volgen. Bovendien wordt het ontwikkeladviesportaal op 1 december 2020 opnieuw opengesteld. Belangstellenden die nog geen ontwikkeladvies kregen omdat de regeling vol zat kunnen zich vanaf 1 december weer via een loopbaanadviseur laten registreren voor een ontwikkeladviestraject.

Vanaf 1 augustus konden werknemers kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Begin september maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

bekend dat – veel sneller dan verwacht - het maximaal aantal inschrijvingen was bereikt. Sinds 2 september 2020 kun je geen kosteloos ontwikkeladvies meer aanvragen bij een loopbaanadviseur. Voor 2021 stelt het kabinet opnieuw extra budget voor ontwikkeladviezen beschikbaar.

Subsidieaanvraag door loopbaanadviseurs

Na afloop van een ontwikkeltraject met een werknemer kan een loopbaanadviseur of opleidingsinstantie een subsidieaanvraag doen. Een adviseur of opleidingsinstantie meldt zich hiervoor aan - individueel of in samenwerkingsverband - bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gratis online scholingsactiviteiten

Gaan werkzaamheden of werkprocessen binnen je bedrijf veranderen? Je werknemers kunnen dit najaar gratis online scholingstrajecten volgen om hier qua kennis en vaardigheden beter op aan te sluiten.

Als zelfstandig ondernemer kun je ook gebruikmaken van het loopbaanadvies en scholingsaanbod van NL leert door.

Inzet van scholing (NLLD-S)

Door gebruik te maken van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD-S

) kunnen opleiders en opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om kosteloos online scholingstrajecten aan deelnemers aan te bieden. Het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en het weer verkrijgen van arbeid.

Voor deze tijdelijke regeling worden 2 aanvraagtijdvakken opengesteld om een subsidieaanvraag te doen.

 1. Het eerste aanvraagtijdvak wordt vanaf 1 oktober 2020 om 9.00 uur opengesteld voor opleiders en opleiderscollectieven.
 2. Het tweede aanvraagtijdvak wordt vanaf 2 november 2020 om 9.00 uur opengesteld voor samenwerkingsverbanden.

Per aanvraag bestaat de hoogte van het subsidiebedrag uit de som van het aantal begrote scholingstrajecten maal het subsidiebedrag per deelnemer. Op het subsidieportaal

van Uitvoering Van Beleid komen vanaf eerdergenoemde data elektronische formulieren beschikbaar voor de NLLD-S.

NOW 3 in de praktijk

Hoe help je medewerkers bij een carrièreswitch of loopbaanverandering? Ga eerst op onderzoek uit om kansen te verkennen.

of loopbaanbegeleiding

 • , een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk. De overheid hiermee brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Zowel werknemers als ondernemers kunnen hiervan profiteren.

Omscholing aanbieden in 7 stappen

Je hebt bij je aanvraag van NOW 3 een intentieverklaring afgegeven. Nu moet je verder met je inspanningsverplichting en daadwerkelijk bij- of omscholing aanbieden aan je medewerkers. Pak dit stapsgewijs aan.

Stap 1: bespreek het doel

Bespreek samen met je werknemer het doel van zijn om- of bijscholing. Scholing kan noodzakelijk zijn om zijn dienstverband voort te zetten. Of je medewerker moet zich oriënteren op scholing waarmee hij de arbeidsmarkt op kan. Informeer je medewerker schriftelijk over het vastgestelde doel.

Stap 2: inventariseer de behoefte

Inventariseer aan welke functies en competenties jouw bedrijf de komende maanden behoefte heeft. Onderzoek hiervoor de vooruitzichten voor je onderneming. Besluit welke medewerkers voor bij- en omscholing in aanmerking komen.

Stap 3: bepaal het budget

Stel vast hoeveel geld er voor scholing beschikbaar is. Het opleiden van personeel kost tijd en geld. De overheid ondersteunt hierin met verschillende regelingen en subsidies. Als werkgever krijg je de gemaakte studiekosten van je werknemers onbelast vergoed via een gerichte vrijstelling

binnen de werkkostenregeling

van de Belastingdienst.

Stap 4: leid intern op

Niet alleen externe partijen verzorgen cursussen. Medewerkers kunnen ook van hun collega’s leren. Onderzoek de mogelijkheden hiervoor binnen je bedrijf. Denk aan interne stages en trainingen. Meteen een kans voor je medewerker om ervaring op te doen in een andere functie. Dit helpt hem bij zijn oriëntatie op de arbeidsmarkt, binnen of buiten je bedrijf. En hierdoor weet hij ook waarvoor hij precies extra scholing nodig heeft.

Stap 5: maak schriftelijke afspraken

Maak je gebruik van de loonkostenregeling, dan verwacht de overheid bewijs van je inspanningsverplichting die je voor je medewerkers hebt. Houd per werknemer een administratie bij van alle kosten en scholingsmogelijkheden die jij betaalt. Bespreek met je werknemers om deze kosten eventueel in mindering te brengen op de transitievergoeding in het geval er geen tegemoetkoming van de NOW 3 volgt omdat je aanvraag niet onder de voorwaarden van de NOW 3-regeling valt.

Stap 6: stel een procedure op

Stel een interne procedure op over om- en bijscholing. Zo weten medewerkers aan welke eisen ze moeten voldoen om in aanmerking te komen voor om- en bijscholing en hoe ze hier een beroep op kunnen doen. Betrek de OR of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) hierbij.

Stap 7: meld aan bij een opleider

Je bepaalt samen met je medewerker welke training, opleiding of cursus hij volgt en onder welke voorwaarden. Nu kan hij zich inschrijven bij de afgesproken aanbieder. Voor deelname aan kosteloze scholing meldt je medewerker zich aan

bij een opleider die deelneemt aan de regeling NL leert door. Dit kun jij ook voor hem doen. De opleider handelt de administratie en kosten af.

Ondernemingsraad informeren

Bij- of omscholing stimuleren leidt tot een instemmingsplichtig besluit in de zin van artikel 27 lid 1 sub f WOR. Je bent hierdoor als werkgever verplicht de ondernemingsraad te informeren als je deelneemt aan een van de regelingen die in dit artikel staan.

Overzicht van regelingen en subsidies

Er zijn regelingen voor scholing, online training, begeleiding van stagiairs of andere vormen van leren. Enkele regelingen gaan gepaard met financiële tegemoetkomingen. Hieronder een overzicht:


Subsidieregeling voor mkb-ondernemingen en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector. Het doel van de SLIM-regeling: leren en ontwikkelen stimuleren. Individuele ondernemers en samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan. Jaarlijks is er 48 miljoen euro beschikbaar. Registreer jezelf eerst
Ben je aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan kun je een beroep doen op de middelen die de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) beheren. Zo vergoeden deze fondsen een deel van de kosten voor sommige opleidingen. Ook hebben zij loopbaanadviseurs in dienst, die helpen bij scholings- en opleidingstrajecten. Wil je een beroep doen op een fonds? Neem contact op met je brancheorganisatie. Bekijk het overzicht van erkende O&O-fondsen

 • (paragraaf 20.1.3 en 20.1.4).

Vragen over NOW 3 of van gedachten wisselen met een KVK-adviseur over wat dit voor je bedrijf betekent? Neem contact op met het KVK-Coronaloket.

 • .
 • Het UWV
 • heeft beroepen in kaart gebracht met goede baankansen. Er is veel vraag naar personeel in zogeheten krapteberoepen, dit zijn sectoren waar vacatures moeilijk in te vullen zijn. Bijvoorbeeld in de ICT, zorg, transport en logistiek, techniek en horeca.
 • Check NLWerktDoor
 • als aanvrager, voordat je een verzoek indient.
 • Subsidie Praktijkleren

 • Een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begeleid je een leerling, deelnemer of student, dan biedt deze subsidie een tegemoetkoming in de kosten. Dat geldt ook als je kosten maakt voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidie Parktijkleren is tot 2023 van kracht. De tegemoetkoming is maximaal 2.700 euro per praktijkplaats.
 • MkbIdee

 • Met deze regeling stimuleert de overheid mkb’ers meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel. De regeling is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.
 • Sociaal pakket

 • Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket. Dit laatste onderdeel is de afgelopen weken uitgewerkt in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV. Doel is dat mensen, waar het kan, direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden. Het sociaal pakket versterkt bestaande dienstverlening van UWV en gemeenten en breidt de steun aan werkzoekenden uit.
 • Financiële tegemoetkoming van Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
 • en verwante fondsen.
 • Studiekosten onbelast vergoeden
  Werkgevers kunnen studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Bij de belastingaangifte trek je deze kosten af van de winst uit onderneming. De belastingdienst legt uit hoe het werkt in het handboek loonheffingen

Bron: KVK

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website