Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches zijn gestart!

Doelstelling

Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam (minimaal 6 maanden) plaatsen bij werkgevers in een betaalde baan.

Opzet

Het Zeeuws Team is een samenwerking tussen gemeenten en het UWV en zal bestaan uit 4 ervaren jobhunters en 3 ervaren jobcoaches. Tot de doelgroep behoren werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelf in staat zijn een betaalde baan te vinden. Het team gaat voor heel Zeeland bemiddelen naar werk, wat voorheen subregionaal gebeurde. Dit initiatief is een mooie stap in de Zeeuwse samenwerking en wordt tevens invulling gegeven aan de doelstellingen die in de bestuursopdracht ‘Versterken werkgeversdienstverlening’ zijn opgenomen. De coördinatoren van de vier werkgeversservicepunten in de regio vormen de regiegroep welke verantwoordelijk is voor de verdeling van activiteiten binnen het team. Eén van de coördinatoren fungeert als het vaste aanspreekpunt. Werkzoekenden die klaar zijn om bemiddeld te worden naar een betaalde baan, worden op basis van geografische spreiding onder de jobhunters verdeeld. Benadering vanuit het Zeeuws Team gebeurt onder de vlag van de arbeidsmarktregio|Aan de slag in Zeeland.

Projectpartners

Gemeenten (vanuit de 3 subregionale werkgeversservicepunten) en UWV.

Financiën

De totale kosten zijn begroot op € 1.026.300.

Laatste stand van zaken

Het plan voor een Zeeuws Team Jobhunters & Jobcoaches is goedgekeurd door zowel de werkgroep als de stuurgroep Perspectief op Werk, waarna De Zeeuwse Werkkamer is geïnformeerd. Bestuurlijke goedkeuring heeft inmiddels plaatsgevonden.
Per 1 januari jl. is het team van start gegaan en de officiële kick-off volgt op 15 februari 2021.

Slijptol
Terug naar de bovenkant van de website